הדפס עמוד זה

פרשת לך לך

פרשת "לך לך" פרק י"בשלום ילדים.    

ויאמר השם אל אברהם קום ולך לך

מארצך אשר אהבת ממולדתך

קום עזוב את בית אביך   וצא לדרכך

אל הארץ שאני השם אראה לך.  

ואעשך לגוי גדול ואברכך

אברך אותך מאד ואגדל את שמך.  

ויקח אברהם את שרי אשתו ואת כל רכושם

ויבואו ארצה כנען ולוט בן אחיו איתם.  

ויהי רעב כבד בארץ ומה רואות העיניים?

אין אוכל אין מים וירדו לגור במצרים.

ויאמר אברם לשרי, ראי הקשיבי נא לדברי

אם יראו אותך המצרים יאמרו כי יפה היא שרי

אם ידעו כי את אשתי

אותך יקחו ויהרגו אותי

על כן אימרי שאת אחותי

למען ייטב לי בזכותך וכך תצילי אותי.  

ויראו המצרים את שרי   ואכן יפה היא מאד

ויקחו אותה אל המלך פרעה ולא גילו את הסוד.

ולאברם טוב בזכותה, יש לו צאן ובקר וחמורים

ועבדים ושפחות ואתונות וגמלים

ולא פגעו בו המצרים.

אך יום אחד נודע למלך הנדהם פרעה

כי שרי היא לא אחות לאברהם אלא אשתו

למה לא היגדת לי כי זו אשתך?

קח אותה מכאן ואת כל אשר לך    

ויעל אברם ממצרים עם אשתו ועם לוט בן אחיו

וישבו בנגב עם כל הצאן הבקר אשר לו סביב.

הרבה כסף יש לאברם עשיר הוא ויש לו זהב

וגם ללוט   היה צאן ובקר   ואוהלים רכוש רב

אך ריב פרץ בין הרועים של לוט ושל אברם

ולא יכלו לשבת יחדיו בשלום וביחד כולם.

ויאמר אברם אל לוט לא כדאי לריב

הלא אחים אנחנו על כן הנה תקשיב

כל הארץ לפניך נפרד נא כאן

אחד ילך לימין אחד לשמאל וחסל כל העניין.      

לוט בחר בככר הירדן ויאהב עד סדום

ואברם ישב בארץ כנען ונפרדו הם לשלום.

ויאמר השם לאברם הנה שא עיניך וראה

כי לך אתן את הארץ הזאת   ואת זרעך ארבה

קום התהלך בארץ לארוכה ולרוחבה

ותהייה לך ברכה גדולה תהייה ברכה רבה.
אם תוכל

אם תוכל לספור את כל הכוכבים

כזה יהייה זרעך

לך אתן את הארץ הזאת

וגם בן זכר יהייה לך

פזמון:

אברהם אברהם אל תצחק

בן יהייה לך: יצחק.


מדיה